Targeta ATM sense contacte

Tot el que no es pugui englobar als apartats anteriors.
Todo lo que no se pueda englobar en los apartados anteriores.
Respon
Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 872
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Re: Targeta ATM sense contacte

Entrada Autor: uriol108 » Dijous 07/05/2020 10:16

Algú em va dir que potser això és per a les persones amb mobilitat Reduida PMR, que puguin entrar pel mig i validar allà mateix i no hagin d'anar cap a la validadora de davant per validar amb la dificultat que comporta moure's amb la cadira per un bus ple de gent.GigioGigo
N2
N2
Entrades: 18

Entrada Autor: GigioGigo » Divendres 08/05/2020 14:53

Crec que la raó és una altra (a més del que comenteu), si s'implementa el sistema tal i com el tenen altres països (com per exemple Holanda) quan entres i quan surts has de validar, sinó no es poden calcular els kms...jaezcurra
N8
N8
Entrades: 1067
Ubicació: L4 (Selva de Mar, BCN)

Entrada Autor: jaezcurra » Dilluns 17/08/2020 11:34

L’ATM preveu estrenar la T-mobilitat aquest any
Estarà disponible per a alguns usuaris de la primera zona tarifària al llarg de 2020, segons el Pla Director d'Infraestrctures
Adrià Lizanda | 16/08/2020 5:16 pm
https://www.totbarcelona.cat/mobilitat/ ... any-92446/França451
N9
N9
Entrades: 1853
Facebook: Mikel Eric Redondo Santoyo (Pluma de Hierro)
Ubicació: Tota TUS excepte: 11,80,15,23
Contacta:

Entrada Autor: França451 » Dilluns 17/08/2020 20:30

Yo tengo una pequeña dudilla...

Vamos a ver: si cogemos la R4 Nord sobre las 22 horas, qué leches quieren calcular si...
Desde terrassa para acá: (desde manresa seguro que excepto Manresa, el resto están chapadas a esa hora todas las estaciones)
Barberá del Vallés está chapada
Montcada Santa María chapada
Cerdanyola juraría que también chapa y tienes que entrar por otro lado
Montcada Manresa, chapada
Bifurca chapa algún acceso, pero creo que el edificio principal no.
Torre Baró, chapada

Muy ilustrativo para entrar. ídem para salir.

Supongo que casos como Cerdanyola, Barberá y las Montcadas tienen contact less la maquinita que tienen instalada en el andén. En el caso de Santa María, es muy gracioso porque tiene el sistema anterior a 2019, por lo que ciertas validaciones no las reconoce ya con la tarjeta de cartón. El caso de Montcada Manresa no puedo decirlo porque las veces que he pasado por aquí venía de trasbordo con la R2 por lo que rara vez he validado en el andén sentido Manresa: si iba a por agua bajaba en Santa María y si iba a Sabadell bajaba en Cerdanyola, por lo que ya pasaba la tarjeta en destino. Torre Baró sé que se ha reformado recientemente pero hasta el momento no he vistoi la maquinita gris de andén: sin esa máquina, en estaciones como Sant Adría o Torre Baró tendremos un problema. Supongo que antes de llenarse la boca con las carreras, algún lumbreras habrá tenido en cuenta casos como los citados, porque si no, señores, mal vamos... luego no se quejen si en los primeros o últimos trenes "la gente viaja gratis", hay estaciones donde se puede validar pero en otras... tela...


Los tiempos de Calígula se van acabando... Según la Historia, en el 41 vino Claudio. Vamos a ver si es verdad. Al menos para una parte...

Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 872
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Entrada Autor: uriol108 » Divendres 09/10/2020 16:03

Pregunta i resposta d'un diputat del Catalunya en Comú a Damià Calvet i posterior resposta a varies preguntes relacionades amb el retard en la posada en Servei de la T-Mobilitat, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya :

BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del retard
en la implantació de la T-Mobilitat
314-08886/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 77915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-08886/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-08887/12 a 314-
08893/12.
Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per
afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El retard en la implantació del projecte T-mobilitat és, en primer lloc, com a conseqüència d’un retard en l’execució contractual per part de la societat contractista
amb caràcter previ a la declaració de l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària
com a motiu de la Covid-19 i, en segon lloc, com a conseqüència de la demora produïda pel mateix estat d’alarma establert en el Reial decret 465/2020, de 17 de març,
pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020,
de 10 d’abril, el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, el Reial decret 514/2020, de
8 de maig, el Reial decret 537/2020, de 22 de maig i el Reial decret 555/2020, de 5
de juny, mitjançant els quals prorroguen l’estat d’alarma decretat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com la Resolució de 9
d’abril, 22 d’abril, 6 de maig, 20 de maig i de 3 de juny de 2020 del Congrés dels
Diputats, mitjançant les quals ordenen la publicació de l’Acord de l’autorització de
les respectives pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de
14 de març, així com l’article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i d’inici de l’etapa de la
represa al territori de Catalunya.
Pel que fa al calendari de posada en marxa del Projecte T-mobilitat, aquest s’ha
hagut de refer íntegrament per tal de considerar tant l’afectació directa del període
de l’estat d’alarma sobre la planificació del projecte com les afectacions derivades de
les mesures de prevenció a aplicar durant l’etapa de represa com a conseqüència
de la Covid-19.
Les principals activitats que conformen el projecte, instal·lacions, desenvolupament de programari i formació del personal, han de prosseguir adequant-se a les
mesures de prevenció i higiene, la qual cosa implica que no es puguin desenvolupar
de la mateixa manera i en algun cas, amb el mateix calendari previ a l’inici de la
crisi sanitària.
En aquest nou context, la previsió és efectuar una primera prova pilot del sistema abans de la finalització de l’any. Concretament, s’està treballant amb la societat
contractista per planificar totes les tasques necessàries per poder iniciar una primera prova de validació, venda i processos d’atenció al client del sistema T-mobilitat a
Barcelona abans de la finalització del present any 2020.
Així mateix, s’està avaluant la possibilitat que aquesta prova pilot pugui incloure
dins del seu abast possible diferents operadors de transport, tant de l’entorn de bus
BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 65
com de l’entorn ferroviari. En qualsevol cas, la realització d’aquesta prova estarà
supeditada al fet que les solucions a provar tinguin la qualitat exigida per l’ATM.
Al mateix temps, el contingut d’aquestes proves s’anirà ampliant de manera progressiva per aportar fiabilitat a la solució, com a pas previ a la posada en servei comercial de la mateixa. La posada en servei comercial del sistema T-mobilitat en tots
els operadors dins l’àmbit dels municipis integrats dintre de la Tarifa Metropolitana es produirà durant el primer trimestre de 2021, habilitant-se d’aquesta manera
la validació sense contacte per una primera gama de títols. Durant l’any 2021, es
procedirà al desplegament progressiu de la resta de funcionalitats, títols del sistema
tarifari integrat i expansió a tot el territori integrat, assegurant en tot moment la disponibilitat del sistema de bitlletatge i la mínima afectació operativa als operadors
de transport.

Quant a la gestió de la T-mobilitat, aquesta no correspon al Govern sinó a l’ATM,
un consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. Totes
tres administracions participen col·legiadament en la presa de decisions relacionades
amb la T-mobilitat.
En aquest sentit, si hi hagués alguna responsabilitat pública pel nou retard de la
posada en marxa de la T-mobilitat, hauria de ser assumida per l’organisme que se’n
fa càrrec, l’ATM, un consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona
i l’AMB. Totes tres administracions participen col·legiadament en la presa de decisions relacionades amb la T-mobilitat.
Pel que fa a l’entrada en vigor del nou sistema tarifari per quilometratge de la
T-mobilitat cal dir que aquest té unes necessitats superiors d’aportacions públiques
i, per tant, l’altre condicionant és l’increment de les capacitats pressupostàries per a
fer-hi front, aspecte en què també s’està treballant.
Sobre si és sostenible i just mantenir el sistema tarifari per zones, cal situar la
pregunta en context, el sistema tarifari per zones ha suposat disminucions de preus
del voltant del 20 % (i fins i tot de més del 45% si es fan viatges amb combinacions de 3 modes de transport per exemple) en els desplaçaments entre municipis de
fora de la primera corona amb destinació la primera corona (com podria ser anar a
Barcelona) i viceversa.
Ara bé, és un model d’uns 20 anys que s’ha de reconsiderar i redissenyar atenent
a les reivindicacions dels usuaris del transport que fan aquests desplaçaments i que
hi ha consens sobre la necessitat d’ajustar preus en comparació a d’altres amb distàncies similars.
El model que es considera per consens que evitaria aquests desajustos seria un
model amb trams quilomètrics.
En aquest sentit es necessiten com a mínim 3 coses:
1) Consens polític, que sembla si es dona respecte aquest canvi.
2) Que la T-mobilitat, que en breu estarà a la primera corona, funcioni amb garanties per escalar la tecnologia a la resta de corones. No podem sortir sense un sistema robust que garanteixi el nou model.
3) La necessitat d’un finançament per desenvolupar aquest model, ja que representa uns ajustos del voltant de 40 milions d’euros en tarifes
Sobre el punt 2, l’ATM ja està treballant en un model (en paral·lel s’ha entrevistat
a alguns actors del sistema perquè facin aportacions) i també s’està treballant en les
necessitats tecnològiques.
Sobre el punt 3 hi ha igualment un grup de finançament del transport coordinat
per l’ATM per tractar no només aquesta necessitat de finançament si no totes les necessitats del sistema de transport i estudiant noves vies de finançament d’un sistema
en el que les aportacions dels usuaris via tarifes representen el 41% del cost i les administracions aporten el 59% restant del cost.
BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 66
El canvi tarifari quilomètric sense tenir en compte les necessitats tecnològiques
suposaria al voltant de 40 M€ que haurien d’aportar addicionalment les administracions.
Pel que fa a compensacions a l’empresa contractista, seria perquè ha obert aquesta porta el govern espanyol mitjançant el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
Covid-19 i la posterior modificació mitjançant el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19. En qualsevol cas, la societat contractista haurà
d’acreditar l’eventual cost del retard i l’ATM, valorar-lo i aprovar-lo d’acord amb els
criteris del reial decret-llei esmentat i les previsions que el contracte preveu en matèria de possibles reequilibris contractuals.
Barcelona, 28 de setembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i SostenibilitatRailjet OBB
N5
N5
Entrades: 139

Entrada Autor: Railjet OBB » Dissabte 17/10/2020 16:13

davroca5 ha escrit:
Dissabte 17/10/2020 13:43


Molt xul·lo el disseny! Papa de Roma no inclòs
Jo em pregunto si apart de la famosa T-Mobilitat, hauria una T-Rosa o una Targeta pensionista de FGC sense contacte?Avatar de l’usuari
wefer
Administrador
Entrades: 6945
Ubicació: Barcelona - Fabra i Puig / Sant Andreu Arenal
Contacta:

Entrada Autor: wefer » Diumenge 18/10/2020 12:06

Ahir vaig veure un autobús amb les màquines per passar la nova targeta, i una ja estava en mode reinici continuat.
La cosa promet.

Sent from my ZTE BLADE V0820 using Tapatalk
geekest_cat
N4
N4
Entrades: 41
Ubicació: Terrassa

Entrada Autor: geekest_cat » Diumenge 25/10/2020 15:58

Molt em temo que amb les restriccions actuals i futures per la Covid-19, els terminis previstos es tornaran a allargar. I segurament ara no serà un simple pretext, sinó que realment és impossible fer-ho en aquest escenari actual tan difícil. Però ja fa tants anys que els usuaris estem esperant que s'implanti la T-Mobilitat, i continua demorant-se any rere any, que pràcticament sembla una entelèquia.Avatar de l’usuari
m.h.t.
N9
N9
Entrades: 1912
Ubicació: Badalona

Entrada Autor: m.h.t. » Dilluns 02/11/2020 18:10

Railjet OBB ha escrit:
Dissabte 17/10/2020 16:13
Jo em pregunto si apart de la famosa T-Mobilitat, hauria una T-Rosa o una Targeta pensionista de FGC sense contacte?
L'AMB ha adjudicat les targetes T-Metropolitana i T-Verda contact-less en suport PVC: :anim

https://contractaciopublica.gencat.cat/ ... c=66745813
https://contractaciopublica.gencat.cat/ ... &lawType=3

IMG_20201102_183144.JPG
IMG_20201102_183144.JPG (59.2 KiB) Visualitzat 3427 cops
La nova T-Metropolitana substituirà els actuals títols socials T-Rosa i T-4 de l'AMB.

El primer lot de 60.000 unitats de T-Metropolitana i 12.500 de T-Verda s'han d'entregar abans de finals d'any. Cosa que fa veure que això, ara sí, va de debò. :master


Salvem l'Estació de França!

Granolleri

Entrada Autor: Granolleri » Dimarts 10/11/2020 10:58

Ahir vaig fer servir la línia C1 Sabadell-Castellar de La Vallesana. Els autobusos, tant a l'anada com a la tornada tenien les noves expenedores de bitllets d'Indra com tres validadores sense contacte (dues a l'entrada i una a la sortida). Doncs a l'anar les dues validadores d'entrada anaven desincronitzades amb l'hora: mostraven una diferència de dos minuts. Al tornar, la diferència eren de dues hores exactes...
Si ja amb això no funciona bé, fa desconfiar i molt del nou sistema.

(I si s'han molestat a posar validadores en línies de fora de la zona metropolitana, Moventis podria aprofitar per emetre els títols de caire monomodal en suport sense contacte -propi- i així que tinguin un ús...)Granolleri

Entrada Autor: Granolleri » Divendres 19/02/2021 7:37

De La Vanguardia
La Vanguardia ha escrit:La T-Mobilitat se estrena el 21 de abril en el área metropolitana
TRANSPORTE PÚBLICO
Los usuarios con abonos de viajes ilimitados serán los primeros en pasarse a la nueva tarjetaBarcelona
LOCAL
BARCELONA
BARCELONA PLUS
SUSCRÍBETE
Directo
Coronavirus: Estado de alarma, vacunación y nuevas restricciones
Madrid | Últimas noticias, en directo
Catalunya | Últimas noticias, en directo

La T-Mobilitat se estrena el 21 de abril en el área metropolitana
TRANSPORTE PÚBLICO
Los usuarios con abonos de viajes ilimitados serán los primeros en pasarse a la nueva tarjeta

Aparentemente preparados.El nuevo sistema ya se puede ver en la gran mayoría de estaciones de tren y metro de Barcelona Mané Espinosa
DAVID GUERRERO

BARCELONA

19/02/2021 02:04Actualizado a 19/02/2021 02:05
Son tantos los retrasos que acumula el proyecto de la T-Mobilitat que cuando alguien dice una fecha de puesta en marcha, el resto suelta una carcajada descreída. La última, y aparentemente definitiva, es el miércoles 21 de abril. A partir de ese día, los usuarios del transporte público podrán utilizar la tarjeta de plástico que estaba llamada a ser una revolución tecnológica hace una década, pero que de innovadora ya no tiene nada.

La empresa concesionaria SocMobilitat, encargada del desarrollo del proyecto por encargo de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ha informado a todos los implicados que el 21 de abril es el día en el que tiene previsto activar el servicio, según ha podido saber La Vanguardia . No se tratará de un cambio masivo. La primera fase estará acotada territorialmente y a unos determinados títulos de transporte.

Los primeros en utilizar la nueva tarjeta serán los viajeros más recurrentes, aquellos que vayan a utilizar una T-Usual (la antigua T-Mes) o una T-Jove, el abono trimestral para menores de 25 años que actualmente tiene muy poca demanda debido a la ausencia de clases presenciales en las universidades. Además, estará limitada a la zona 1 de transporte público, que abarca los 36 municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Fase inicial
El sistema empezará acotado a 36 municipios y solo con T-Usual o T-Jove
La Generalitat guarda silencio y los operadores de transporte público se limitan a afirmar que siguen las directrices de la ATM y que están trabajando para tenerlo todo a punto cuando llegue el día. En numerosas estaciones ya se pueden ver desde hace tiempo los sistemas de lectura digital sin contacto a los que se deberá acercar la tarjeta de plástico o el teléfono móvil. Se encuentran justo en la parte superior de donde ahora se validan los arcaicos billetes de cartón, con los que convivirán durante los próximos meses. Aun así, fuentes del sector aseguran que Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) llevan los deberes adelantados y bien hechos, mientras que en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) los problemas se acumulan y nadie pone la mano en el fuego por su resolución antes de la fecha marcada.

Los planes definitivos no dejan de ser un simple cambio de fechas respecto al último calendario dado a conocer antes de la pandemia. Donde ponía 2020, ahora han puesto 2021. Cuando el coronavirus aún no había aparecido, se trabajaba con el objetivo de iniciar el despliegue en abril del año pasado. El personal directamente implicado en el proyecto reconoce que antes del estado de alarma aún quedaba mucho trabajo por hacer y, de no haber sido por la pandemia, se habría sumado otro vergonzoso incumplimiento. El objetivo ahora es que el 21 de abril haya máquinas preparadas para el nuevo sistema en cada uno de los autobuses, tranvías y estaciones de metro y tren de la capital catalana y su entorno.França451
N9
N9
Entrades: 1853
Facebook: Mikel Eric Redondo Santoyo (Pluma de Hierro)
Ubicació: Tota TUS excepte: 11,80,15,23
Contacta:

Entrada Autor: França451 » Divendres 19/02/2021 10:54

O sea que yo en mayo sigo haciendo lo mismo: comprar la tarjeta en Sabadell (cómo queda fuera sigue siendo la de siempre) y válido en Barberà, que mantiene el mismo código "zona neutral". Ya me contaréis "los de abajo" (me refiero al área metropolitana) cómo funciona la nueva joya. Por lo que he leído tiene pinta de dar problemas a punta pala. Cruzada dedos que vienen curvas.


Los tiempos de Calígula se van acabando... Según la Historia, en el 41 vino Claudio. Vamos a ver si es verdad. Al menos para una parte...

Avatar de l’usuari
Adolescent barceloní
N9
N9
Entrades: 2324
Ubicació: Entre el Barcelonès i el Pla de l'Estany
Contacta:

Entrada Autor: Adolescent barceloní » Divendres 19/02/2021 12:38

L'ATM ha desmentit aquesta informació en un comunicat: https://www.atm.cat/gestor/uploads/1902 ... catATM.pdf


Juanjo Rubio. Frontend & Backend Developer. Faig coses a ACEMA, ARCA, Amics del Bus, #busclassicbcn i Jove de Barcelona. Aficionat al transport públic, a la fotografia i a les telecomunicacions. Diguéssim que el nom d'usuari fa temps que se'm va quedar petit.

iFercat
N7
N7
Entrades: 322

Entrada Autor: iFercat » Dimecres 24/02/2021 10:55

França451 ha escrit:
Divendres 19/02/2021 10:54
O sea que yo en mayo sigo haciendo lo mismo: comprar la tarjeta en Sabadell (cómo queda fuera sigue siendo la de siempre) y válido en Barberà, que mantiene el mismo código "zona neutral". Ya me contaréis "los de abajo" (me refiero al área metropolitana) cómo funciona la nueva joya. Por lo que he leído tiene pinta de dar problemas a punta pala. Cruzada dedos que vienen curvas.
No entiendo a que problemas a punta pala te refieres, cuando seguira siendo lo mismo, lo unico que cambia es que en evz de ser de carton, es de plastico, y en vez de meterlo por un abujero es solo acercar. Todo lo demas es identico (tarifas, funcionamiento etc)França451
N9
N9
Entrades: 1853
Facebook: Mikel Eric Redondo Santoyo (Pluma de Hierro)
Ubicació: Tota TUS excepte: 11,80,15,23
Contacta:

Entrada Autor: França451 » Dijous 25/02/2021 11:09

iFercat ha escrit:
Dimecres 24/02/2021 10:55
França451 ha escrit:
Divendres 19/02/2021 10:54
O sea que yo en mayo sigo haciendo lo mismo: comprar la tarjeta en Sabadell (cómo queda fuera sigue siendo la de siempre) y válido en Barberà, que mantiene el mismo código "zona neutral". Ya me contaréis "los de abajo" (me refiero al área metropolitana) cómo funciona la nueva joya. Por lo que he leído tiene pinta de dar problemas a punta pala. Cruzada dedos que vienen curvas.
No entiendo a que problemas a punta pala te refieres, cuando seguira siendo lo mismo, lo unico que cambia es que en evz de ser de carton, es de plastico, y en vez de meterlo por un abujero es solo acercar. Todo lo demas es identico (tarifas, funcionamiento etc)
1. Cal validar a l'entrada i a la sortida del mitjà escollit. Si els validadors dins del mateix mitjà de transport tenen una diferència de un ò dues hores, si la màquina amb hora atrasat ès la de sortida et dirà qui no pot validar la mateixa. No cal explicar per què. Si aquest passa en un bus ja temes qui parlar amb el conductor i es perdé un temps in-necessari per una sortida. En el meu poble amb la tarjeta de cartró nomès passava a Rodalies i si tot estava correcte el de seguritat vaig obrir la porta i "p'afora". Verema com funciona el nou invent, per si creixes que va ser millor qu'a Madrid, on ha passat de tots incidèncias possibles, -en aquest mateix foto s'ha dit-... La diferència és qui els problemas tarjeta nova vs tarjeta de cartró no seràn els mateixos.


Los tiempos de Calígula se van acabando... Según la Historia, en el 41 vino Claudio. Vamos a ver si es verdad. Al menos para una parte...

iFercat
N7
N7
Entrades: 322

Entrada Autor: iFercat » Divendres 26/02/2021 0:05

França451 ha escrit:
Dijous 25/02/2021 11:09
iFercat ha escrit:
Dimecres 24/02/2021 10:55
França451 ha escrit:
Divendres 19/02/2021 10:54
O sea que yo en mayo sigo haciendo lo mismo: comprar la tarjeta en Sabadell (cómo queda fuera sigue siendo la de siempre) y válido en Barberà, que mantiene el mismo código "zona neutral". Ya me contaréis "los de abajo" (me refiero al área metropolitana) cómo funciona la nueva joya. Por lo que he leído tiene pinta de dar problemas a punta pala. Cruzada dedos que vienen curvas.
No entiendo a que problemas a punta pala te refieres, cuando seguira siendo lo mismo, lo unico que cambia es que en evz de ser de carton, es de plastico, y en vez de meterlo por un abujero es solo acercar. Todo lo demas es identico (tarifas, funcionamiento etc)
1. Cal validar a l'entrada i a la sortida del mitjà escollit. Si els validadors dins del mateix mitjà de transport tenen una diferència de un ò dues hores, si la màquina amb hora atrasat ès la de sortida et dirà qui no pot validar la mateixa. No cal explicar per què. Si aquest passa en un bus ja temes qui parlar amb el conductor i es perdé un temps in-necessari per una sortida. En el meu poble amb la tarjeta de cartró nomès passava a Rodalies i si tot estava correcte el de seguritat vaig obrir la porta i "p'afora". Verema com funciona el nou invent, per si creixes que va ser millor qu'a Madrid, on ha passat de tots incidèncias possibles, -en aquest mateix foto s'ha dit-... La diferència és qui els problemas tarjeta nova vs tarjeta de cartró no seràn els mateixos.
Este sistema que comentas es solo cuando se aplique la tarificacion por km, en los primeros años de vida la tarjeta sin contacto funciona igual que la tarjeta actual, por eso te estoy diciendo que todo sigue igual, y que la uncia diferencia es la manera de validar.
Primero esepra que llegue algun año la tarjeta sin contacto, y despues en una ultima fase (que al ritmo que van sera en 10 años) ya aplicaran la tarificacion por km si eso.França451
N9
N9
Entrades: 1853
Facebook: Mikel Eric Redondo Santoyo (Pluma de Hierro)
Ubicació: Tota TUS excepte: 11,80,15,23
Contacta:

Entrada Autor: França451 » Divendres 26/02/2021 12:38

iFercat ha escrit:
Divendres 26/02/2021 0:05
França451 ha escrit:
Dijous 25/02/2021 11:09
iFercat ha escrit:
Dimecres 24/02/2021 10:55


No entiendo a que problemas a punta pala te refieres, cuando seguira siendo lo mismo, lo unico que cambia es que en evz de ser de carton, es de plastico, y en vez de meterlo por un abujero es solo acercar. Todo lo demas es identico (tarifas, funcionamiento etc)
1. Cal validar a l'entrada i a la sortida del mitjà escollit. Si els validadors dins del mateix mitjà de transport tenen una diferència de un ò dues hores, si la màquina amb hora atrasat ès la de sortida et dirà qui no pot validar la mateixa. No cal explicar per què. Si aquest passa en un bus ja temes qui parlar amb el conductor i es perdé un temps in-necessari per una sortida. En el meu poble amb la tarjeta de cartró nomès passava a Rodalies i si tot estava correcte el de seguritat vaig obrir la porta i "p'afora". Verema com funciona el nou invent, per si creixes que va ser millor qu'a Madrid, on ha passat de tots incidèncias possibles, -en aquest mateix foto s'ha dit-... La diferència és qui els problemas tarjeta nova vs tarjeta de cartró no seràn els mateixos.
Este sistema que comentas es solo cuando se aplique la tarificacion por km, en los primeros años de vida la tarjeta sin contacto funciona igual que la tarjeta actual, por eso te estoy diciendo que todo sigue igual, y que la uncia diferencia es la manera de validar.
Primero esepra que llegue algun año la tarjeta sin contacto, y despues en una ultima fase (que al ritmo que van sera en 10 años) ya aplicaran la tarificacion por km si eso.
Sí pero la validación a la salida la aplicarán ya, no creo que esa sea sólo para los kilometrajes. Por tema de zonificaciones deduzco que aplicarán validación para salir. Más que nada para evitar fraudes, sobre todo en los buses. Pero por lo mismo, si por ejemplo es una Tcasual y te marca la hora de entrada, si las máquinas no tienen la misma hora puede dar problemas para salir y para contabilizar trasbordos. Y qué me dices de las máquinas que se reinician? Vas con tarjeta nueva y no puedes pasarla: o dejas entrar gratis o le das un billete sencillo a cero euros o en su defecto una tarjeta de billete sencillo. El tema sobre la mesa es que si ponen ya la nueva tarjeta que los sistemas funcionen bien, no ponerla por correr y ganar votos y que los sistemas aún estén en pruebas.

Permíteme un off topic: al comienzo de la pandemia se recomendaba pagar con tarjeta en los comercios y tiendas. Bueno pues gran cantidad de gente comenzó a pagar todo con visa. No sé si la red no estaba aún preparada para el chaparrón o los sistemas aún tenían fallas, el caso es que hasta hace muy poco, ciudades enteras y barrios enteros quedaban día sí, día también con las tpvs colapsadas, la red bancaria se iba a la m***** y o llevabas efectivo o no podías comprar nada. Aún sigue pasando, pero no tan bestia como pasó en el período desde verano hasta mediados del pasado enero.

Aquí un claro ejemplo de poner medidas en práctica sin tener una infraestructura preparada para ello.


Los tiempos de Calígula se van acabando... Según la Historia, en el 41 vino Claudio. Vamos a ver si es verdad. Al menos para una parte...

Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 872
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Entrada Autor: uriol108 » Divendres 26/02/2021 17:45

Tendrás que validar sólo si sales de la Zona 2 AMB ( que funciona como Zona 1 ampliada ) sinó, me parece que no hará falta. Y en esta primera fase sólo servirá para la zona 2 AMB.iFercat
N7
N7
Entrades: 322

Entrada Autor: iFercat » Divendres 26/02/2021 21:08

França451 ha escrit:
Divendres 26/02/2021 12:38
iFercat ha escrit:
Divendres 26/02/2021 0:05
França451 ha escrit:
Dijous 25/02/2021 11:09


1. Cal validar a l'entrada i a la sortida del mitjà escollit. Si els validadors dins del mateix mitjà de transport tenen una diferència de un ò dues hores, si la màquina amb hora atrasat ès la de sortida et dirà qui no pot validar la mateixa. No cal explicar per què. Si aquest passa en un bus ja temes qui parlar amb el conductor i es perdé un temps in-necessari per una sortida. En el meu poble amb la tarjeta de cartró nomès passava a Rodalies i si tot estava correcte el de seguritat vaig obrir la porta i "p'afora". Verema com funciona el nou invent, per si creixes que va ser millor qu'a Madrid, on ha passat de tots incidèncias possibles, -en aquest mateix foto s'ha dit-... La diferència és qui els problemas tarjeta nova vs tarjeta de cartró no seràn els mateixos.
Este sistema que comentas es solo cuando se aplique la tarificacion por km, en los primeros años de vida la tarjeta sin contacto funciona igual que la tarjeta actual, por eso te estoy diciendo que todo sigue igual, y que la uncia diferencia es la manera de validar.
Primero esepra que llegue algun año la tarjeta sin contacto, y despues en una ultima fase (que al ritmo que van sera en 10 años) ya aplicaran la tarificacion por km si eso.
Sí pero la validación a la salida la aplicarán ya, no creo que esa sea sólo para los kilometrajes. Por tema de zonificaciones deduzco que aplicarán validación para salir. Más que nada para evitar fraudes, sobre todo en los buses. Pero por lo mismo, si por ejemplo es una Tcasual y te marca la hora de entrada, si las máquinas no tienen la misma hora puede dar problemas para salir y para contabilizar trasbordos. Y qué me dices de las máquinas que se reinician? Vas con tarjeta nueva y no puedes pasarla: o dejas entrar gratis o le das un billete sencillo a cero euros o en su defecto una tarjeta de billete sencillo. El tema sobre la mesa es que si ponen ya la nueva tarjeta que los sistemas funcionen bien, no ponerla por correr y ganar votos y que los sistemas aún estén en pruebas.

Permíteme un off topic: al comienzo de la pandemia se recomendaba pagar con tarjeta en los comercios y tiendas. Bueno pues gran cantidad de gente comenzó a pagar todo con visa. No sé si la red no estaba aún preparada para el chaparrón o los sistemas aún tenían fallas, el caso es que hasta hace muy poco, ciudades enteras y barrios enteros quedaban día sí, día también con las tpvs colapsadas, la red bancaria se iba a la m***** y o llevabas efectivo o no podías comprar nada. Aún sigue pasando, pero no tan bestia como pasó en el período desde verano hasta mediados del pasado enero.

Aquí un claro ejemplo de poner medidas en práctica sin tener una infraestructura preparada para ello.
Pero que en la primera fase lo unico que cambia es el soporte, el funcionamiento es exactamente el mismo que con als de ahora, no hay qe picar para salir, tu tendras tu tarjeta sin contacto que a la practica sera una de las tarjetas actuales solo que en vez de pasarle por el "bujero" la acercaras, nada mas (por ahora)

Las maquinas que se reinician o no van tambien pasa con las maquinas de toda la vida de los buses, se llama a la central y te la cambian. No es algo que pase continuamente.Avatar de l’usuari
m.h.t.
N9
N9
Entrades: 1912
Ubicació: Badalona

Entrada Autor: m.h.t. » Divendres 09/04/2021 18:22

La prova pilot de la T-Mobilitat començarà a finals de juny

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegura que els detalls de la implantació d'aquest nou títol de transport amb tecnologia “contactless” es coneixeran al maig


Imatge

https://beteve.cat/mobilitat/prova-pilo ... nals-juny/

Debat telemàtic sobre el model tarifari de la futura T-Mobilitat

El proper dimarts 13 d’abril, de 17h a 19h
https://www.femvalles.cat/debat-dexpert ... -sollucio/


Salvem l'Estació de França!

Respon

Torna a “Transport en general / Transporte en general”